Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Opdrachtgever: de persoon die De MatchMaker opdracht verleent tot het uitvoeren van een partner search traject.

Kandidaat: de persoon die zich inschrijft bij De MatchMaker om door De MatchMaker als potentiële partner in contact te kunnen worden gebracht met een Opdrachtgever.

 1. De MatchMaker is een eenmanszaak, gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81329814.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De MatchMaker verleende diensten, onder meer partner search trajecten. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van andere derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever heeft na schriftelijk akkoord op de opdrachtbrief voor een partner search traject een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Opzeggen kan alleen door per e-mail een verzoek te sturen naar admin@dematchmaker.nl. De MatchMaker is gerechtigd om reeds gemaakte kosten in rekening te brengen, zoals intake kosten, kosten voor het opstellen van het profiel van de opdrachtgever en advertentiekosten. Wanneer De MatchMaker vóór de ontvangst van het verzoek tot opzegging al een profiel van een kandidaat heeft voorgesteld aan de opdrachtgever en/of contactgegevens van de kandidaat heeft verstrekt aan de opdrachtgever gelden de voorwaarden voor tussentijdse opzegging van de opdracht conform artikel 4.
 4. Een opdracht tot een partner search traject wordt door de opdrachtgever aangegaan voor de duur van twaalf maanden. Als de opdrachtgever de opdracht na het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn tussentijds wil opzeggen, dient de opdrachtgever dit kenbaar te maken middels een e-mail naar admin@dematchmaker.nl. Bij tussentijdse ontbinding is de opdrachtgever aan De MatchMaker een bedrag verschuldigd, zoals nader overeengekomen in de opdrachtbrief.
 5. De MatchMaker is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever of de kandidaat, tenzij deze schade gevolg is van opzet of grove schuld door De MatchMaker. Iedere aansprakelijkheid van De MatchMaker is beperkt tot het bedrag dat een opdrachtgever of kandidaat in het betreffende jaar aan De MatchMaker heeft betaald voor de dienstverlening door De MatchMaker.
 6. De opdrachtgever en de kandidaat vrijwaren De MatchMaker tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de dienstverlening van De MatchMaker. De opdrachtgever en de kandidaat vrijwaren De MatchMaker tevens voor alle met dergelijke aanspraken verband houdende kosten.
 7. De betalingstermijn is 14 dagen na het ontvangen van een factuur. De MatchMaker stuurt een betalingsherinnering als de betalingstermijn is verstreken om de opdrachtgever hierop te attenderen en het verzoek te doen om alsnog de factuur te betalen binnen 14 dagen. Na verloop hiervan is De MatchMaker gemachtigd om zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag, waarbij buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening zullen worden gebracht.
 8. Op de verwerking van persoonsgegevens door De MatchMaker is het privacy statement van De MatchMaker van toepassing. Dit privacy statement is te vinden op www.dematchmaker.nl.
 9. Voor zowel de opdrachtgever als de kandidaat geldt een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de (persoonlijke) gegevens die ze via De MatchMaker hebben ontvangen. Bij overtreding van deze geheimhoudingsplicht geldt zonder voorafgaande waarschuwing, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst een onmiddellijke opeisbare boete van €5.000,- per overtreding, welke boete verschuldigd is aan De MatchMaker. Dit onverminderd het recht van De MatchMaker, de opdrachtgever of de kandidaat tot het vorderen van een schadevergoeding voor de geleden schade als gevolg van de overtreding.
 10. Een klacht over de dienstverlening van De MatchMaker moet duidelijk omschreven zijn in een e-mail naar admin@dematchmaker.nl en binnen uiterlijk twee maanden na afloop van de dienstverlening ontvangen zijn door De MatchMaker. De MatchMaker zal haar uiterste best doen om de klacht constructief en naar tevredenheid op te lossen of redenen aangeven waarom de klacht ongegrond is. De MatchMaker hoopt met een nette klachtenbehandeling bestaande relaties te behouden en te verbeteren en tegelijkertijd de kwaliteit van het partner search traject te verbeteren.
 11. De MatchMaker heeft het intellectuele eigendom over haar logo, foto’s, afbeeldingen, teksten, formulieren en deze mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van De MatchMaker.
 12. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgevers of kandidaten en De MatchMaker is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Utrecht is uitsluitend bevoegd van een geschil tussen de opdrachtgever en/of de kandidaat enerzijds en De MatchMaker anderzijds kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2021

Meer weten over onze aanmeldprocedure?

Meld je aan voor een vrijblijvend gesprek